Działalność gospodarcza w Danii

Wśród miejsc atrakcyjnych dla tych, którzy marzą o założeniu i prowadzeniu własnej firmy, znaczące miejsce zajmuje Dania. Jest to kraj cieszący się dużym uznaniem wśród przedsiębiorców ze względu na dogodne warunki biznesowe oraz regularnie zajmujący czołowe pozycje w rankingach związanych z biznesem. Niezwykle pociągająca dla inwestorów zagranicznych, Dania stwarza dogodny klimat dla działalności gospodarczej. Ważnym aspektem jest zapoznanie się z miejscowymi przepisami, obowiązującymi podatkami, terminami oraz niezbędnymi opłatami i dokumentami, które koniecznie trzeba złożyć. Celem jest uniknięcie pułapek, które mogą napotkać na drodze biznesowej. Przyjrzenie się bliżej zawartym informacjom na tej stronie pozwoli zdobyć kompletną wiedzę dotyczącą prowadzenia firmy w Danii.Kluczowe informacje dotyczące rejestracji i prowadzenia przedsiębiorstwa w Danii 

W obszarze gospodarczym Dania przestrzega zasad wolnego rynku, otwartej rywalizacji oraz braku ograniczeń w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa. Przy zakładaniu firmy w Danii obowiązują te same wytyczne dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej:


Polecamy również zapoznanie się z naszym artykułem o księgowości w Danii.

Dostępne opcje prowadzenia biznesu w Danii


Prowadzenie własnego biznesu w Danii niesie ze sobą korzyści i wyzwania, dlatego warto przemyśleć, czy jesteśmy gotowi na to wyzwanie i decyzję o rozpoczęciu własnej działalności. Istotne jest również wybranie odpowiedniej formy prawnopodatkowej, która będzie najlepiej dopasowana do naszych umiejętności i zdolności.

Przepisy regulujące zakładanie i prowadzenie firmy w Danii obejmują: ustawę o prowadzeniu działalności gospodarczej w celach zarobkowych (The Carrying on Business for Profit Act z czerwca 1996 r.); ustawę o spółkach akcyjnych (The Public Limited Companies Act z czerwca 1973r. z późniejszymi zmianami); ustawę o przedsiębiorstwach prywatnych (The Private Companies Act z maja 1996 r. z późniejszymi zmianami); oraz ustawę o rachunkowości spółek (The Company Accounts Act z czerwca 1996r.).

Wszystkie formy prowadzenia działalności gospodarczej są dostępne zarówno dla podmiotów krajowych, jak i zagranicznych, na jednakowych warunkach.

Działalność w Danii  typy firm

W Danii jednym z często wybieranych sposobów prowadzenia działalności jest samozatrudnienie, które pozwala na pracę na własny rachunek pod własnym imieniem lub nazwą firmy. Taka firma może również zatrudniać pracowników.Samozatrudnienie – jednoosobowa działalność gospodarcza (Enkeltmandszirksmhed)


Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza forma prowadzenia biznesu w Danii. Właściciel odpowiada osobiście swoim majątkiem za długi i zobowiązania firmy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą używają osobistego numeru ewidencyjnego CPR. W przypadku samozatrudnienia rejestracja jest dokonywana przez Erhvervsstyrelsen (www.erhvervsstyrelsen.dk).


Poniżej przedstawiamy pozytywne i negatywne strony samozatrudnienia,


Zalety:

Wady:


Właściciel musi wybrać jedną z trzech opcji opodatkowania firmy:

 1. Opcja opodatkowania zgodnie z ustawą o kapitale zakładowym (Kapitalafkastordning), która umożliwia przeniesienie części zysków na przychód osobisty i części na przychód z kapitału.
 2. Opcja opodatkowania dochodów jako przychodów osobistych, na równi z wynagrodzeniami pracowników.
 3. Opcja opodatkowania zgodnie z ustawą o przedsiębiorstwach (Virksomhedsordning), co pozwala na odliczenie kosztów odsetek kredytowych, ale również umożliwia zatrzymanie zysków firmy jako oszczędności bankowe.
Duńska działalność gospodarcza  opodatkowanie

Spółka akcyjna (Aktieselskab – A/S)


Inną opcją jest stworzenie spółki akcyjnej, składającej się z zarządu, dyrekcji lub rady nadzorczej wybieranej na posiedzeniu generalnym i składającej się z co najmniej trzech osób (w celu utrzymania zasady większości głosów przy decyzjach dotyczących istotnych kwestii spółki).

Wspólnicy oraz właściciele przedsiębiorstwa nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za długi firmy, choć bank może żądać od nich zabezpieczenia w przypadku kredytów.

Co warto wiedzieć o zakładaniu spółki akcyjnej w Danii:

Po podpisaniu aktu założycielskiego i wpłaceniu kapitału początkowego na rachunek bankowy, mamy 6 miesięcy na rejestrację spółki w duńskim rejestrze handlowym. Proces rejestracji zazwyczaj trwa od 2 do 3 tygodni.

Zarejestrowane przedsiębiorstwo otrzymuje numer identyfikacyjny CVR (odpowiednik polskiego numeru REGON). Kolejnym etapem, po zarejestrowaniu firmy, jest zgłoszenie w urzędzie podatkowym (Told-og Skatteregion).


Spółka jawna (Interesselskab – I/S)


Inną opcją dostępna dla osób pragnących pracować na swoim we własnym zakresie w Danii jest stworzenie spółki jawnej. Taka spółka wymaga założenia przez minimum dwie osoby fizyczne lub prawne, które podejmują wspólne zobowiązania, a ich wzajemne relacje uregulowane są w umowie założycielskiej.

Najważniejsze informacje dotyczące spółki jawnej:

 1. Spółka jawnaduńska nie ma osobowości prawnej, ale ma zdolność do zawierania umów, ma prawo być strona w sprawach sądowych oraz sama może dochodzić swoich praw.

 2. Majątek spółki jawnej tworzą wniesione wkłady oraz mienie nabyte przez firmę w okresie jej istnienia.

 3. Istotne jest, aby nazwa duńskiej spółki zawierała skrót I/S, który wskazuje na jej formę prawną.

 4. W celu stworzenia spółki jawnej nie jest wymagany kapitał zakładowy.

 5. Wszelkie dokumenty wraz z wnioskiem rejestracyjnym należy przesłać do Agencji Przedsiębiorstw i Handlu, czyli Danish Commerce and Companies Agency – DCCA Erhvervsstyrelsen (erhvervsstyrelsen.dk) w przeciągu 8 tygodni od podpisania umowy firmy, aby uzyskać numer Centralnego Rejestru Firm – CVR (www.cvr.dk).

 6. Jeśli wszyscy wspólnicy spółki jawnej chcą mieć ograniczoną odpowiedzialność, konieczne jest jej zarejestrowanie w DBA.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab – ApS)


W jednym z wyborów, które cieszą się dużym zainteresowaniem w Danii, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (polski odpowiednik z o.o.). Często tę formę wybierają osoby, które planują prowadzić rodzinny biznes i zachować nad nim osobistą kontrolę.

Duńska spółka Anpartsselskab – ApS posiada osobowość prawną i podlega regulacjom ustawy dotyczącej prywatnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Założenie takiej spółki poprzez kancelarię prawną wiąże się z kosztem od 3 tys. do 5 tys. koron duńskich.

Różne typy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w Danii:

 1. Prywatna firma z ograniczoną odpowiedzialnością Anpartsselskab - ApS.

 2. Indywidualna firma z ograniczoną odpowiedzialnością Ivaerksaetterselskaber - IVS, która jest dostępna w Danii od 1 stycznia 2014 roku. Ta spółka, podobnie jak Anpartsselskab - ApS, podlega przepisom duńskiej ustawy o prywatnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Minimalny kapitał założycielski Ivaerksaetterselskaber wynosi 1 koronę duńską lub równowartość tej sumy w euro. Przynajmniej 25% zysku spółki z ostatnich 12 miesięcy musi być przeznaczone na rezerwy, które są obowiązkowe, a wypłata dywidendy jest możliwa tylko wtedy, gdy suma kapitału zakładowego i rezerw osiągnie 50 tysięcy koron duńskich.Anpartsselskab – ApS vs Aktieselskab – A/SSpółka komandytowa (Kommanditselskab – K/S)


W Danii istnieje także inna opcja spółki, mianowicie spółka komandytowa, którą można założyć. Ta forma wymaga minimum jednego komplementariusza (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), który będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Ponadto, spółka komandytowa musi mieć kilku komandytariuszy, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko w wysokości kapitału, jaki wniosą do spółki.

Podstawowe informacje dotyczące spółki K/S:

Inną wariantem spółki komandytowej jest spółka z ograniczoną do wysokości udziałów odpowiedzialnością - Partnerselskaber – P/S. Wspólnikami takiej spółki są publiczne spółki z o.o., które odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do limitu udziałów określonych danymi kwotami lub całym kapitałem zakładowym.Oddział firmy zagranicznej (Filial af udenlandsk selskab)


Na duńskim rynku pracy istnieje dodatkowa opcja dla polskich przedsiębiorców, jaką jest utworzenie oddziału zagranicznej firmy. Nie wymaga to kapitału akcyjnego, choć procedura zakładania jest bardziej czasochłonna niż w przypadku tworzenia spółek.

Przedsiębiorcy z Polski mogą założyć oddział swojej firmy w Danii, jeśli spółka zarejestrowana w Polsce ma analogiczną strukturę prawna, jaką przyjmuje się w Danii (na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ApS lub spółka akcyjna A/S).

Istotne informacje dotyczące zagranicznego oddziału firmy:


 1. Nazwa oddziału powinna zawierać termin „filial”, oznaczający „oddział”, oraz nazwę spółki i kraju, w którym jest usytuowany.

 2. Rejestracja oddziału jest możliwa poprzez platformę erhvervsstyrelsen.dk w Danii.

 3. Do zarejestrowania filii wymagane są odpowiednie dokumenty.

 4. Formularz rejestracyjny, po jego wypełnieniu, trzeba przekazać Agencji Handlu i Przedsiębiorstw, zawierający:
  1. nazwę polskiej spółki,
  2. formę prawną firmy,
  3. wysokość kapitału zakładowego,
  4. raport finansowy z poprzedniego roku,
  5. numer KRS,
  6. zakres działalności,
  7. adres i nazwa oddziału w Danii,
  8. zakres działalności oddziału,
  9. dane personalne,
  10. adresy uprawnionych do podejmowania decyzji w imieniu filii w Danii.

 5. Minimalny kapitał zakładowy powinien wynosić 80 tys. koron duńskich.

 6. Do uregulowania opodatkowania VAT dla oddziału firmy zagranicznej konieczne jest zgłoszenie do SKAT-u (Urzędu Skarbowego).

 7. Koszt założenia oddziału spółki w Danii poprzez pomoc prawnika to orientacyjnie 8 tys. koron duńskich.

 8. Oddział spółki podlega duńskiemu prawu.

 9. Kierownik filii jest w pełni odpowiedzialny za zobowiązania.

 10. Corocznie należy przekazać Agencji Handlu i Przedsiębiorstw kopię rocznego raportu finansowego firmy.

 11. Oddział firmy w Danii podlega 25% daninie od osób prawnych.


Przedstawicielstwo firmy zagranicznej (Salgskontor)


Przedsiębiorcy, którzy pragną działać na duńskim rynku, mają jeszcze inną opcję formalną do wyboru. Jest to tworzenie przedstawicielstwa firmy zagranicznej, które ma na celu propagowanie produktów i usług (chociaż nie ma uprawnień do ich bezpośredniej sprzedaży).

Przedstawicielstwo firmy zagranicznej, choć nie ma zdolności prawnej, funkcjonuje jako jednostka działająca w imieniu macierzystej firmy, a ta ponosi pełną odpowiedzialność za jej wszelkie zobowiązania. Warto zaznaczyć, że regulacje prawne dotyczące Salgskontor nie są uregulowane w duńskim prawie w jednoznaczny sposób.


Stowarzyszenia spółdzielcze (Andelsforening/Brugsforening)


Forma prawna znana jako stowarzyszenie spółdzielcze jest tworzona na bazie umowy stowarzyszeniowej zawieranej między osobami fizycznymi. W oparciu o tę umowę, możliwe jest zarówno sprzedawanie i przetwarzanie produktów będących własnością członków, jak i nabywanie oraz odsprzedawanie towarów tym samym osobom. Członkowie tego stowarzyszenia spółdzielczego są ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania biznesu w ograniczonym zakresie. Istotnym aspektem jest dodanie do nazwy stowarzyszenia spółdzielczego skrótu określającego jego formę prawną, czyli "A.m.b.a." (stowarzyszenie spółdzielcze z ograniczoną odpowiedzialnością).


Przedsiębiorcy i ich obowiązki wobec pracowników w kwestii zatrudnienia


Przedsiębiorcy w Danii, którzy decydują się na zatrudnienie pracowników, powinni wcześniej starannie zapoznać się z przepisami prawa pracy w tym kraju oraz z ustawami, które dotyczą różnych grup zawodowych. Jednym z przykładów takich regulacji jest ustawa dotycząca dokumentacji zatrudnienia (Ansættelsesbevis loven), która stanowi, że osoby pracujące co najmniej miesiąc, przekraczając 8 godzin pracy tygodniowo, mają prawo do otrzymania dokumentu zawierającego kluczowe informacje o warunkach zatrudnienia.

W Danii prawa pracownicze często są wspierane przez tzw. układy zbiorowe, czyli porozumienia dotyczące warunków pracy, które są negocjowane między pracodawcami (organizacjami pracodawców lub firmami) a pracownikami reprezentowanymi przez związki zawodowe lub stowarzyszenia pracowników.

Zakres umowy zbiorowej obejmuje:

Duńska działalność gospodarcza  umowa zbiorowa

Wszyscy pracodawcy w Danii są zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom ubezpieczenia od chorób zawodowych i wypadków oraz przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Również istotnym aspektem jest zapewnienie godziwej płacy i zakaz dyskryminacji. W przypadku niestosowania się do tych zasad, związki zawodowe w Danii mają prawo do organizowania strajków, blokad lub akcji protestacyjnych w imieniu pracowników, aby negocjować lepsze warunki płacowe. Związki zawodowe mogą również inicjować konflikty pracownicze w celu zawarcia porozumienia zbiorowego.

W Danii obowiązuje również ustawa, która reguluje zasady oddelegowania pracowników do pracy za granicą.


Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w Danii


Osoby prowadzące indywidualną aktywność gospodarczą lub będące pracownikami w duńskim przedsiębiorstwie zobowiązane są do przestrzegania regulacji dotyczących prawa pracy i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Danii. Sankcją za niedopełnienie tych przepisów jest narażenie się na grzywny lub nawet wstrzymanie wykonywanej pracy. Odpowiednie wytyczne znajdują się na stronie Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy (UIP).

Do kluczowych powinności pracodawców w Danii zalicza się:

Działalność gospodarcza Dania  pracownicy

Jeśli dane duńskie przedsiębiorstwo zatrudnia minimum 10 pracowników, zobligowane jest do ustanowienia struktury odpowiedzialnej za kwestie BHP i wyznaczenia inspektorów, którzy będą nadzorować wdrażanie przepisów bezpieczeństwa. To samo dotyczy firm, które angażują pracowników na stanowiskach zmiennych lub tymczasowych, gdzie czas pracy przekracza dwa tygodnie.Praktyczne wskazówki dotyczące rejestrowania firmy w Rejestrze Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT)


Osoby, które postanawiają uruchomić i prowadzić własną działalność na obszarze Danii, są zobowiązane do zgłoszenia firmy w Rejestrze Zagranicznych Usługodawców - RUT, jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Konieczne jest również zgłoszenie wszelkich zmian dotyczących przedsiębiorstwa, najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego przed ich wprowadzeniem.

Warto wiedzieć o RUT:

 


Wszelkie osoby fizyczne lub prawne, dla których świadczone są usługi na terenie Danii, kwalifikują się jako duńscy usługodawcy.Omówienie istotnych kwestii podatkowych w Danii: VAT i rozliczenia w określonych terminach


Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Danii lub jesteś tam zatrudniony, to podlegasz systemowi podatkowemu tego kraju. Tamtejszy system opodatkowania charakteryzuje się stopniowym wzrostem stawek podatkowych w zależności od osiąganych dochodów. Wysokość granicy przychodów, od której zaczynają się opodatkowane dochody, jest uzależniona od wysokości osiąganych przychodów. W Danii istnieje możliwość odliczenia pewnych wydatków od podatku, takich jak składki ubezpieczeniowe, alimenty na rzecz dzieci, składki emerytalne, koszty dojazdu do pracy i wyżywienie. Jednakże organ podatkowy Danii ma prawo dokonać weryfikacji zgodności tych wydatków z rzeczywistością w ciągu siedmiu lat.

Najważniejsze aspekty dotyczące podatków w Danii:

 1. Na rok 2019 obowiązują następujące stawki procentowe podatku dochodowego:
  1. 8% dla dochodów poniżej 50 217 DKK,
  2. 39,2% dla dochodów od 50 217 DKK do 558 043 DKK,
  3. 56,5% dla dochodów przekraczających 558 043 DKK.

 2. W Danii istnieje także opcjonalny podatek kościelny, wynoszący 0,92%.

 3. Duński podatek manipulacyjny, opłacany lokalnym jednostkom samorządowym, jest zmienny. Wysokość kwoty wolnej od tego podatku jest ustalana corocznie (w 2019 roku wynosiła 10,10% od wynagrodzenia brutto; osoby, których dochód nie przekroczył 37 200 DKK, były zwolnione z opłaty podatkowej).

 4. Aby dokonać rejestracji w regionalnym urzędzie ceł i podatków, należy skorzystać z usług Agencji Przedsiębiorstw i Handlu (Danish Commerce and Companies Agency).

W sytuacji samozatrudnienia w Danii, organ podatkowy (SKAT; www.skat.dk) traktuje przychody ze świadczenia usług na zasadzie samozatrudnienia jako dochód właściciela firmy. Dlatego też opodatkowanie przedsiębiorstwa jest deklarowane w ramach jednego zgłoszenia podatkowego. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które odprowadzają podatki i składki, mają także prawo do świadczeń emerytalnych i zdrowotnych, podobnych do tych przysługujących osobom zatrudnionym. Cyklicznie, co kwartał lub co pół roku, konieczne jest złożenie deklaracji podatkowej (obejmującej podatek dochodowy i VAT) poprzez platformę internetową duńskiego Urzędu Skarbowego (SKAT), korzystając z systemu LetLøn, który ułatwia prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników. W terminach 20 marca i 20 listopada można uregulować zaliczki na podatek dochodowy. W tych terminach istnieje możliwość wpłacenia wyższej zaliczki w celu uzyskania zwrotu podatku wraz z odsetkami, przewyższającymi oprocentowanie oferowane przez banki. Natomiast 20 listopada przewidziane jest obniżone o 0,4 oprocentowanie, co skutkuje niższymi odsetkami w porównaniu z oprocentowaniem bankowym.

Działalność gospodarcza Dania  zaliczki

Jeśli chodzi o spółki prowadzone w Danii, obowiązuje podatek od osób prawnych (CIT) w wysokości 22%. Przedsiębiorstwa duńskie, których roczne obroty przekraczają 20 000 DKK, stają się także płatnikami VAT, przy czym stawka tego podatku wynosi 25%.

W przypadku osób fizycznych w Danii stosuje się liniowy podatek dochodowy w wysokości 32%. Podatek ten jest przekazywany na rzecz lokalnych władz. Ponadto, istnieje także podatek progresywny, którego wysokość wynosi 5,64% (dla dochodów do 42 000 DKK) lub 15% (dla dochodów powyżej tej kwoty). Podatek ten jest wpłacany na rzecz skarbu państwa. Odpowiedzialność za ten podatek obejmuje dochody z pracy oraz dochody z kapitału. Wartość tego obciążenia nie może przekroczyć 59%.

Działalność w Danii  podatek progresywny

W kontekście podatku VAT obowiązują pewne reguły w Danii. Przedsiębiorstwa z rocznymi obrotami przekraczającymi 50 000 DKK podlegają temu podatkowi. Stawka VAT wynosi 25%. Istnieje jednakże zwolnienie z VAT dla niektórych usług, takich jak sprzedaż lub wynajem nieruchomości (w tym z dostawą energii, wody i gazu), opieka medyczna, edukacja, bankowość, transakcje ubezpieczeniowe oraz działalność kulturalna. W tych przypadkach stawka VAT wynosi 0%.

Pracownicy zagraniczni przebywający w Danii w ramach okresu od 3 miesięcy do 3 lat i osiągający minimalne wynagrodzenie w wysokości 47 500 DKK podlegają 25% liniowemu podatkowi, który jest powiększony o 9% składki na rynek pracy Danii.

Wszystkie przedsiębiorstwa, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, sprzedające w Danii usługi lub towary, są zobowiązane do opłacania stałego podatku VAT w wysokości 25%. Jest to podatek od wartości dodanej, doliczany do ceny usług oraz towarów sprzedawanych przez przedsiębiorstwa.

Właściciele firm w Danii muszą zarejestrować swoje przedsiębiorstwa jako płatników VAT przed rozpoczęciem świadczenia usług i dostaw towarów. Rejestrację można dokonać na stronie RUT (Rejestr Zagranicznych Dostawców - virk.dk). Istnieje procedura odwrotnego obciążenia, w ramach której spółki zagraniczne, dostarczając towary i usługi duńskim przedsiębiorstwom, nie są zobowiązane do pobierania duńskiego VAT. W takiej sytuacji faktura zawiera jedynie wartość netto towarów lub usług, korzystając z formuły odwrotnego obciążenia, co oznacza, że nabywca jest odpowiedzialny za naliczenie i opłacenie VAT od danej usługi lub towaru. W przypadku takich usług mamy na przykład:

Działalność w Danii  odwrotne obciążenie

Numer SE (nadany przez SKAT) jest udostępniany przez polskie firmy działające w Danii jako identyfikator płatnika VAT (w przypadku braku rejestracji VAT, podawany jest tylko NIP). W sytuacji, gdy właściciel duńskiej firmy pełni jednocześnie rolę pracodawcy, zobowiązany jest do rejestracji jako pracodawca w Danii. Osoby pracujące za granicą, zarówno na stałe, jak i sezonowo, podlegają różnym przepisom podatkowym związanym z ich pochodzeniem i czasem pobytu w Danii.

Polskie firmy, nawet jeśli nie są zarejestrowane jako płatnicy VAT w Danii, mogą ubiegać się o zwrot VAT od opodatkowanych kosztów poniesionych w Danii.

Odbiorcy usług w Danii są zobowiązani do rejestracji jako płatnicy VAT i opłacania tego podatku, nawet w przypadku świadczenia usług przedsiębiorstwom, które nie są zarejestrowane jako płatnicy VAT.

Co warto wiedzieć na temat podatku CIT:

 1. ​Wysokość podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 28%.

 2. Opodatkowaniu podlegają osoby prawne, takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne. Natomiast w przypadku spółek osobowych, opodatkowaniu podlegają jedynie wspólnicy tych spółek.

 3. W Danii istnieje zasada konsolidacji opodatkowania spółek, co oznacza, że podlega ona dominująca spółka duńska wraz z jej oddziałami oraz spółkami zależnymi.


Tutaj znajdziesz nasz artykuł, w którym dowiesz się więcej na temat podatków w Danii.

Częste wątpliwości związane z prowadzeniem firmy w Danii


 1. Czym jest Dania Holding Company?
  Jest to firma z Danii, działająca jako spółka holdingowa, która musi być zarejestrowana w Urzędzie ds. Handlu i Spółek. Poniżej znajdziesz kluczowe informacje na temat Dania Holding Company:
  • Spółka prywatna z Danii o charakterze holdingowym to tzw. Anpartselskab (ApS).
  • Firma holdingowa z Danii posiada udziały w innych zagranicznych spółkach zależnych.
  • Ma prawo kontrolować 100% udziałów zagranicznych spółek.
  • Zyski takiej firmy są zwolnione z opodatkowania.
  • Minimalny wymagany kapitał zakładowy wynosi 125 tys. koron duńskich.
  • Nie jest wymagane więcej niż jedno udziałowca.
  • Brak ograniczeń co do działań spółek zależnych.
  • Zarejestrowanie jej możliwe w ciągu jednego dnia.
  • Konta firmowe są rejestrowane publicznie i corocznie podlegają audytowi.
  • Firmy te posiadają tylko zagraniczne akcje.
  • Dywidendy są zwolnione z opodatkowania.
  • Zgodnie z ustawą o reformie podatkowej z 2009 roku, wyróżnia się różne rodzaje inwestorów w zależności od poziomu udziałów: inwestorów powiązanych – zwolnionych z podatku od zysków kapitałowych i posiadających akcje na poziomie 50% kapitału zakładowego; inwestorów portfelowych – zobowiązanych do opłacania podatku od zysków kapitałowych i posiadających akcje o udziale mniejszym niż 10% kapitału zakładowego; inwestorów zależnych – niezobowiązanych do płacenia podatku od zysków i posiadających akcje w zakresie od 10% do 50% kapitału zakładowego.

  Definicja Dania Private Limited Company – PLC
  Dania Private Limited Company to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, znana również jako Anpartsselskab – ApS. Akcjonariusze takiej firmy odpowiadają tylko w granicach wartości swoich wkładów za zobowiązania spółki. Dania jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, co umożliwia spółkom tego typu rozszerzenie działalności na rynki państw członkowskich UE. Kapitał zakładowy PLC nie może być mniejszy niż 50 tys. koron duńskich, a każda spółka (nawet z nazwą w języku angielskim) musi kończyć się skrótem duńskiego ApS. Rejestracja Dania Private Limited Company wymaga kontaktu z dwoma agencjami rządowymi: Statut oraz Memoriał są zarejestrowane w Rejestrze Spółek, a także w Duńskiej Agencji Handlu i Spółek. W Danish Business Authority dostępne są wzory Statutu Stowarzyszenia, który opisuje zasady dotyczące m.in. informacji osobowych promotorów, przydziału akcji, kosztów zakładania spółki, danych osobowych audytora biznesu w Danii oraz osób zarządzających. PLC musi posiadać co najmniej jednego duńskiego dyrektora i przynajmniej jednego udziałowca.

  Ograniczenia dotyczące działalności biznesowej
  PLC w Danii ma zakaz angażowania się w siedem rodzajów działalności gospodarczej, w tym:
  • bankowość,
  • zarządzanie funduszami powierniczymi,
  • zarządzanie funduszami,
  • zarządzanie zaufaniem,
  • ubezpieczenia,
  • programy zbiorowego inwestowania,
  • reasekuracja.

 2. Definicja PMV
  Określenie PMV (Personligt ejet mindre virksomhed) odnosi się do małej działalności gospodarczej, w przypadku której właściciel nie musi rejestrować jej w Centralnym Rejestrze Działalności Gospodarczej (CVR). Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania firmy swoim majątkiem. PMV nie wymaga kapitału startowego, jednak po zatrudnieniu pracownika lub osiągnięciu rocznych obrotów przekraczających 50 tys. koron duńskich, właściciel jest zobowiązany do przekształcenia działalności w pełnoprawną firmę.

 3. Ogólna koncepcja NemID (EasyID) w Danii
  W Danii NemID to narzędzie identyfikacyjne, które funkcjonuje podobnie jak podpis cyfrowy, dostępne dla wszystkich duńskich firm.

 4. Nadzór nad firmami w Danii przez Inspekcję Pracy
  Inspekcja Pracy w Danii dba o bezpieczeństwo pracowników i regularnie przeprowadza kontrole firm pod kątem warunków pracy i higieny. Arbejdstilsynet, czyli duński Urząd Pracy, nadzoruje przedsiębiorstwa działające na terenie Danii, w tym zagraniczne oferujące tymczasowe usługi, oraz sprawdza, czy firmy zarejestrowały się w RUT, czyli Rejestrze Zagranicznych Świadczeniodawców. Kontrole są niezapowiedziane i obejmują wszystkie firmy w Danii. Inspekcja Pracy współpracuje z policją, sprawdzając legalność obcokrajowców przebywających w Danii i posiadających pozwolenie na pracę, oraz z Urzędem Skarbowym, który kontroluje opłaty i podatki, w tym VAT. Inspekcja Pracy może przeprowadzać kontrole bez nakazu sądowego, obejmujące również instalacje morskie, a także prowadzić różne formy nadzoru.

 5. Rola duńskiego RUT
  Osoby planujące prowadzenie działalności w Danii muszą zgłosić swoją firmę do Rejestru Usługodawców Zagranicznych, czyli RUT. Konieczne jest także zgłoszenie wszelkich zmian do RUT w dniu ich wejścia w życie. Niezgłoszenie lub niewłaściwe zgłoszenie do RUT może skutkować karą finansową. Rejestr ma numer kontaktowy dla właścicieli firm, którzy mogą uzyskać informacje dotyczące rejestracji w RUT oraz przepisów dotyczących prawa pracy. Wymóg rejestracji dotyczy pracowników i pracodawców. Numer RUT jest niezbędny do kontaktu z duńskimi władzami.

 6. Podsumowanie dotyczące Dania Holding Company
  Jest to przedsiębiorstwo holdingowe z Danii, które musi być zarejestrowane w Urzędzie ds. Handlu i Spółek. Poniżej znajdują się kluczowe informacje na temat Dania Holding Company:

  • Spółka prywatna działająca jako firma holdingowa to Anpartselskab (ApS).Firma holdingowa z Danii posiada udziały w innych zagranicznych spółkach zależnych.
  • Ma prawo kontrolować 100% udziałów zagranicznych spółek.
  • Zyski takiej firmy są zwolnione z opodatkowania.
  • Minimalny wymagany kapitał zakładowy wynosi 125 tys. koron duńskich.
  • Nie jest wymagane więcej niż jedno udziałowca.
  • Brak ograniczeń co do działań spółek zależnych.
  • Zarejestrowanie jej możliwe w ciągu jednego dnia.
  • Konta firmowe są rejestrowane publicznie i corocznie podlegają audytowi.
  • Firmy te posiadają tylko zagraniczne akcje.

   Zgodnie z ustawą o reformie podatkowej z 2009 roku, wyróżnia się różne rodzaje inwestorów w zależności od poziomu udziałów: inwestorów powiązanych – zwolnionych z podatku od zysków kapitałowych i posiadających akcje na poziomie 50% kapitału zakładowego; inwestorów portfelowych – zobowiązanych do opłacania podatku od zysków kapitałowych i posiadających akcje o udziale mniejszym niż 10% kapitału zakładowego; inwestorów zależnych – niezobowiązanych do płacenia podatku od zysków i posiadających akcje w zakresie od 10% do 50% kapitału zakładowego.

 7. Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów
  Przedsiębiorstwa działające w Danii są pod nadzorem policji, Urzędu Skarbowego oraz Inspekcji Pracy. Kontrolują one rejestrację w RUT, opłacanie podatków, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalność zatrudnienia. Naruszanie tych zasad może skutkować ostrzeżeniem, grzywną lub oskarżeniem.

 8. Założenie oddziału vs. nowej firmy
  Założenie oddziału zagranicznej firmy w Danii to dobry pomysł dla polskich przedsiębiorstw. Przedsiębiorca może założyć oddział, jeśli działalność w Polsce ma podobny charakter do duńskiego A/S lub ApS. Utworzenie oddziału nie wymaga kapitału startowego, tak jak w przypadku nowej spółki.

 9. Kurs wymiany koron duńskich
  Kantory internetowe oferują korzystniejsze kursy niż tradycyjne placówki. Możesz również negocjować marże. Przykładowa strona: www.rkantor.com.

  Ważne strony i numery telefonów w Danii to:
  - erhvervsstyrelsen.dk,
  - skat.dk,
  - virk.dk,
  - statsforvaltning.dk,
  - toldskat.dk,
  Urząd ds. Rejestracji: Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, DK-1780 Copenhagen V; Tel.: +45 33 30 77 00; Fax: +45 33 30 77 99; E-mail: ckk@erhvervsstyrelsen.dk.

 10. Procedura rejestracji firmy
  Rejestracja firmy w Danii jest łatwa i obejmuje brak ograniczeń, swobodę konkurencji oraz niski podatek dochodowy. Możesz założyć działalność przez stronę internetową Agencji ds. Handlu i Firm – DCCA (Danish Commerce and Companies Agency): www.erhvervsstyrelsen.dk. Nowa firma otrzymuje specjalny numer Centralnego Rejestru Firm – CVR: www.cvr.dk. Rejestrację w Urzędzie Ceł i Podatków można przeprowadzić na www.toldskat.dk.

 11. Certyfikat pobytowy
  Polskie osoby planujące dłuższy pobyt w Danii lub zakładające własną działalność gospodarczą muszą uzyskać certyfikat pobytowy obywatela UE/EOG w duńskim Urzędzie Regionalnym (www.statsforvaltning.dk).

 12. Invest in Denmark
  Invest in Denmark to organizacja w Danii, służąca przedsiębiorcom jako źródło informacji na temat inwestycji.

 13. System LetLøn
  System LetLøn to bezpłatne narzędzie dostępne na stronie duńskiego Urzędu Celno-Podatkowego (SKAT), służące do prowadzenia dokumentacji płacowej pracowników małych firm. System oblicza podatki i koszty automatycznie.

 14. Afstaelse
  Afstaelse to opłata za wynajem lokalu pod działalność, którą muszą płacić dzierżawcy.

 15. Płatnik VAT
  Przedsiębiorcy w Danii muszą płacić podatek CIT oraz 25% podatku VAT, jeśli ich roczne obroty przekraczają 20 tys. DKK.

 16. Tłumaczenia dokumentów
  Tłumaczenie dokumentów z języka duńskiego przez tłumacza przysięgłego kosztuje około 400 koron duńskich za stronę.